Tag: Արտաշես Յավրյան

Արտաշես Յավրյան | ՍԱՍՆԱ ԴՅՈՒՑԱԶՈՒՆՔ

Վաղ առավոտ գնաց Մհեր,
Հետը՝ կտրիճ ձիավորներ,
Տեսավ հրես քաշքի վերում
Մի գազան է հանգիստ ճեմում.
-Տղերք, կանչեց, էս ի՞նչ բան է…

Կարդալ ավելին