Tag Archive: Արտաշես Յավրյան

Հուն 04 2013

Արտաշես Յավրյան | ՍԱՍՆԱ ԴՅՈՒՑԱԶՈՒՆՔ

Արտաշես Յավրյան

Վաղ առավոտ գնաց Մհեր,
Հետը՝ կտրիճ ձիավորներ,
Տեսավ հրես քաշքի վերում
Մի գազան է հանգիստ ճեմում.
-Տղերք, կանչեց, էս ի՞նչ բան է…

Կարդալ