Tag: Անն Շենե

Անն Շենե | ԱՀԱ՛ ՔԱՂԱՔԸ

ֆրանս. թարգմանեց Գառնիկ Մելքոնյանը

Ոչ ոք չկա՞…ոչ ո՞ք……
Անապատ…անապատ
Բետոնե անապատ
Քաղաքը թքում է…իր flash-ները..նեոնե…երազանքները ճզմվում են բետոնի տակ…անարև օրեր…անքուն գիշերներ…Քաղաքը տակ է տալիս… Քաղաքը ճաք է տալիս…իր դիմակի տակ… փող… սեքս… բռնարարք…թմրադեղ…Երաժշտություն…գարշելի…ոռնում է…զզվելի կլկլոցներ…Քաղաքը զառանցում է…անծիծաղ…Քաղաքն ապրում է…Ասում են:

Կարդալ ավելին